Spirituality in Numbers

Source for most details: Sadachara Vinoda by Sri Vyasanakere Prabhanjanacharya

Three

 • Abodes of Vishnu : Shweta Dvipa, Anantasana and Vaikunta
 • Ultimate gains : Jnana, Bhakti and Vairagya
 • Yogas : Jnana Yoga, Karma Yoga and Bhakti Yoga
 • TApas : Adi Bhoutika, Adhyatmika and Adi Daivika (Tapatraya)
 • Itihasas : Ramayana, Mahabharata and Pancharatra
 • Gunas : Satva, Rajas and Tamas
 • Lokas : Svarga, Martya and Patala
 • Trimurtis : Brahma, Vishnu and Maheshwara
 • Lakshmi Rupas : Shri, Bhu and Durga
 • Mimamsas : Brahma, Daivi and Karma
 • Avasthas : Jagrut, Svapna and Sushupti
 • Nadis : Sushumna, Ida and Pingala

Four

 • Vasudeva Rupas : Vasudeva, Samkarshana, Pradyumna and Aniruddha
 • Muktis : Salokya, Sameepya, Sarupya and Sayujya
 • Vedas : Rig, Yajur, Sama and Atharva
 • Purusharthas : Dharma, Artha, Kama and Moksha

Five

 • Narayana Rupas : Narayana, Vasudeva, Samkarshana, Aniruddha and Pradyumna
 • Gavyas : Gomutra, Gomaya, Goksheera, Godadhi, Goghruta
 • Panchamruta : Milk, Curds, Ghee, Sugar and Honey
 • Yagnas : Deva yagna, Brahma yagna, Pitru yagna, Bhuta yagna and Manushya yagna
 • Panchanga : Tithi, Vaara, Nakshatra, Yoga and Karana
 • Pranas : Prana, Apana, Vyana, Udana and Samana
 • Bhutas : Prithivi, Ap, Tejas, Vayu and Akasha
 • Tanmatras : Gandha, Rasa, Rupa, Sparsha and Shabda
 • Jnanendriyas : Eyes, Ears, Tongue, Nose and Skin
 • Karmendriyas : Speech, Hands, Feet, Excretory organs
 • Pandavas : Yudhishtira, Bhimasena, Arjuna, Nakula and Sahadeva

Six

 • Shanmahishis of Krisha: Jambavati, Nila, Bhadra, Mitravinda, Kalindi and Lakshana
 • Aris : Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada and Matsara
 • Vedangas : Shiksha, Vyakarana, Nirukta, Chandas, Jyotisha and Kalpa

Seven

 • Narakas : Rourava, Maharourava, Vahni, Vaitarani, Kumbhipaka, Tamisra, Andhatamisra
 • Dveepas : Jambu, Plaksha, Shalmali, Kusha, Krouncha, Shaka and Pushkara
 • Rivers : Ganga, Yamuna, Godavari, Sarasvati, Narmada, Sindhu and Kaveri
 • Maharshis (for Vaivasvata Manvantara) : Atri, Vasishta, Kashyapa, Goutama, Bharadwaja, Vishwamitra and Jamadagni
 • Maha Kshetras : Ayodhya, Mathura, Haridwara, Kashi, Kanchi, Ujjaini, Dvaravati
 • Maha Kshetras of Parashurama Kshetra : Udupi, Subramanya, Kumbhasi, Koteshwara, Shankaranarayana, Gokarna and Kolluru
 • Kandas of Ramayana : Bala, Ayodhya, Aranya, Kishkinda, Sundara, Yuddha and Uttara

Eight

 • Aksharas of Om : a, u, ma, nada, bindu, ghosha, shanta and atishanta
 • Lakshmis : Dhana, Dhanya, Bhagya, Santana, Soubhagya, Jaya, Vijaya and Gaja
 • Ashtanga : Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dhyana, Dharana and Samadhi
 • Vasus : Drona, Prana, Dhruva, Arka, Agni, Dosha, Vastu and Vibhavasu (dyou)
 • Dikpalakas : Indra (east), Agni (south-east), Yama (south), Nirruti (south-west), Varuna (west), Vayu (north-west), Kubera (north), Ishana (north-east)

Nine

 • Bhakti : Shravana, Kirtana, Smarana, Padasevana, Archana, Vandana, Dasya, Sakhya and Atmanivedana
 • Navadvara : Eyes, Ears, Nostrils, Mouth, excretory organs

Ten

 • Vishnu’s avataras : Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha, Vamana, Parashurama, Rama, Krishna, Buddha and Kalki
 • Upanishads : Ishavasya, Mandukya, Kena, Taittariya, Kata, Aitareya, Shatprashna, Chandogya, Mundaka and Bruhadaranyaka
 • Arjuna’s names : Arjuna, Phalguna, Jishnu, Kiriti, Shvetavahana, Bhibhatsu, Vijaya, Krishna, Savyasachi and Dhananjaya

Eleven

 • Rudras : Raivata, Aja, Bhava, Bhima, Vama, Ugra, Vrushakapi, Ajaikapath, Ahirbudhni, Bahurupa and Mahan

Twelve

 • Dwadasha Rupas : Keshava (Shri), Narayana (Lakshmi), Madhva (Kamala), Govinda (Padmaa), Vishnu (Padmini), Madhusudana (Kamalaalaya), Trivikrama (Ramaa), Vamana (Vrushakapi), Shridhara (Dhanya), Hrushikesha (Vruddhi), Padmanabha (Yajnaa), Damodara (Indira)
 • Dwadasha Rupas (Samkarshana, etc) : Samkarshana (Hiranyaa), Vasudeva (Harinee), Pradyumna (Satyaa), Aniruddha (Nityaa), Purushottama (Anandaa), Adhokshaja (Trayee), Narasimha (Sukhaa), Achyuta (Sugandhaa), Janardana (Sundaree), Upendra (Vidyaa), Shrihari (Susheelaa), Shri Krishna (Sulakshanaa)

To be continued….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s