keertane – by srI kanakadAsaru

ರಾಗ: ಶಂಕರಾಭರಣ

ತಾಳ: ಛಾಪುತಾಳ

ಅಂಧಂತಮಸು ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಗೋ
ವಿಂದನ ನಿಂದಿಸುವರಿಗೆ || ಪ ||

ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲವು ಸಾರಿಸಾರಿಗೆ ವಾಯು
ನಂದನಗೊಂದಿಸದವರಿಗೆ || ಅ ಪ ||

ಮಾತುಮಾತಿಗೆ ಹರಿಯ ನಿಂದಿಸಿ ಸ
ರ್ವೋತ್ತಮ ಶಿವನೆಂದು ವಂದಿಸಿ
ಧಾತುಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ವೇ
ದೋಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣಂಗಳ್ಹಾರಿಸಿ
ಸೋತು ಸಂಕಟಬಟ್ಟು ಪಾತಕೊಡಲೋಳಿಟ್ಟು
ನೀತಿ ಹೇಳುವಕೆಟ್ಟ ಜಾತಿಗಳಿಗಲ್ಲದೆ || ೧ ||

ಮೂಲಾವತಾರಕ್ಕೆ ಭೇದವು ಮುಖ್ಯ
ಶೀಲ ಪಂಡಿತರೊಳಗೆ ವಿವಾದವು
ಲೀಲಾ ಸಾದೃಶ್ಯವ ತೋರುತ
ಮೇಲೆ ಲಿಂಗಭಂಗವಿಲ್ಲದ ದೇಹ ಹಾರುತ
ಮೂಲ ಗುರುವು ಕುಂತೀಬಾಲನೆನ್ನದೆ ವೃಥಾ
ಶೀಲಗೆಟ್ಟ ದುಶ್ಯೀಲರಿಗಲ್ಲದೆ || 2 ||

ಬ್ಯಾಸರ ಮಾತುಗಳಾಡುತ ವಿ
ಶ್ವಾಸ ಘಾತಕನ ಮಾಡುತ
ದೋಷವೆಂದರು ನುಡಿಕೇಳದೆ ಸಂ
ತೋಷವೆಂದು ತಾನು ಬಾಳದೆ
ಶೇಷಶಯನ ಸಿರಿ ಆದಿಕೇಶವರಾಯನ
ದಾಸರೊಡನಾಡದ ಮಧ್ವದ್ವೇಷಿಗಳಿಗಲ್ಲದೆ || 3 ||

Advertisements

Mahabharata Tatparya Nirnaya: Chapter 14: Part 2

 • 21) Due to His mere desire, all the shining weapons of Lord Krishna and Balarama immediately came down to earth. Sitting in the chariot driven by Daruka, Lord Krishna picked up the Sharnga bow, the sword, chakra, shankha, quiver and his mace.
 • 22) Lord Krishna climbed that chariot of His which had horses that were personification of Vedas themselves, and the chariot itself was an essence of the earth. He lifted the Shranga bow, and held sharp arrows. He went swiftly to war against that cruel Jarasandha who was accompanied by excellent Kings.
 • 23) That Balarama, who was exceedingly powerful and one who was never defeated by enemies, picked up his plough and spear. He also took up his bow, arrows and quivers and climbed the chariot. He faced the army protected by Jarasandha with great excitement.
 • 24) Jarasandha, the King of Magadha, who was accompanied by the best of Kings, saw the infinitely strong Lord Krishna rushing towards him. He started reigning numerous excellent weapons against Him and battled with anger searing as if an ocean was overflowing.
 • 25) In order to provoke him, Lord Krishna made Ugrasena lead (the army) and stood behind him in the formation. Seeing Ugrasena standing in front of him, Jarasandha started shaking with anger and said thus.
 • 26) “O sinner! One who is desirous of Kingdom! Shameless! One who was responsible for his own son’s death! One who sided with the enemy! Get away from me; I cannot kill you, one who is like an old goat. A lion will only face a lion, and never a fox!”
 • 27) Ugrasena, who was thus berated by Jarasandha, quickly picked up a sharp arrow from his quiver, and broke his bow. With a bunch of arrows that were extremely sharp and made sounds like a lion’s roar, he caused great pain to Jarasandha.
 • 28) Seeing Jarasandha seething with anger and rushing towards Ugrasena in order to kill him with a new bow that he had picked up, Lord Krishna went in His chariot with the intention of facing him.
 • 29) Seeing Lord Krishna, the One with infinite strength, approaching him for war, Jarasandha got together with other Kings such as Shishupala, Poundraka and others and rained a variety of astras and the very best collection of shastras on Him, just like how heavy water-bearing and thunder-causing clouds rain on the Meru mountain.
 • 30) Using the Shranga bow, Lord Krishna, the One with unimaginable strength, showered numerous arrows and destroyed the shastras and astras that Jarasandha had reigned. He ensured Jarasandha was without his chariot, destroyed his horses and charioteer and destroyed all his weapons. Lord Krishna destroyed his umbrella and excellent flags as well.
 • 31) In order to let everyone know of the natural bhakti, victorious nature and excellent dharma of Bhima towards Him, Lord Krishna did not kill Jarasandha, even though He could have easily done so. Shishupala – the King of Chedi, Poundraka Vasudeva, Keechaka, King Shalya, King Salva, Ekalavya and others were all rendered without a chariot by Him.
 • 32) The group of Hamsa, Dibika, Druma, Rugmi and others, another group of Bahleeka, Bhagadatta, Mainda and others in addition to the various other Kings of earth who had assembled there got hit by the arrows of Lord Hari, the One without birth, and ran away from there.
 • 33) All of them lost their weapons, flags, standards, chariots, horses, charioteers, vests and other equipment. Their bodies were all injured by the impact of sharp arrows. The dress, jewellery, crowns and garlands on their bodies slipped. Bleeding profusely, all of them started running away from there due to fear.
 • 34) When, in this fashion, all of the Kings were made weaponless by Lord Krishna and they started running away due to their pathetic state, the violently valorous Jarasandha mounted a new chariot that had lots of different weapons, and started rushing towards Balarama.
 • 35) Balarama, using his pestle, broke into pieces the chariot of Jarasandha who was rushing towards him. In turn Jarasandha hurled his mace at the vast chest of Balarama after which Balarama hit him with his pestle. The two of them, the best amongst the powerful, started a terrible fight against each other.
 • 36) The two of them engaged in a fierce duel breaking into pieces numerous hillocks, trees and rocks that were in the vicinity. The duel between them, who possessed diamond like strong bodies, proceeded on equal terms for a long time.
 • 37) After that, Balarama noticed that many Kings had fled the field after hearing the sound of Sri Krishna’s conch. Realizing that Jarasandha, the enemy, was still engaged in battle, Balarama increased his strength. Leaving aside his enemy, he picked up his amazing pestle (musala).
 • 38) Having been hit badly by Balarama on his head, Jarasandha went into deep unconsciousness. At that time Ekalavya, who was running away from Lord Sri Krishna’s arrows, quickly (came there and) hurled many astras at Balarama.
 • 39) Lord Krishna did not wish to engage in fighting Jarasandha since he was hesitating; Instantly, He created His son Pradyumna by merely thinking about him. Pradyumna then sprang towards Ekalavya with a huge cache of great astras. Balarama dragged Jarasandha to his chariot.
 • 40) Pradyumna engaged in battle with Ekalavya for a long time and then deprived him of all his weapons completely. Ekalavya was a nishadha and had an amsha of Manimanta in him; Manimanta was the chief of the group of daityas known as Krodhavashas who had taken birth on Earth.

Adaddella Olite Aayithu

aadaddella oLitE aayithu
namma sreedharana sEvege saadhana sampattaayitu |

danDige betta hiDiyuvudakke
manDe maaci naacutalidde
henDathi santati saaviravaagali
danDige betta hiDisidaLayya aadaddella) | 1 |

gopaLa buTTi hiDiyuvudakke
bhoopatiyante garvisutidde
aa patnee kula saaviravaagali
gopaLa buTTI hidisidaLayya (aadaddella) | 2 |

tuLasee maaleya haakuvudakke
arasanaagi naacutalidde
sarasijaakSHa shree purandara viTHalanu
tuLasee maaleya haakidanayya (aadaddella) | 3 |

Mahabharata Tatparya Nirnaya: Chapter 14: Part 1

 • 1) Lord Krishna released his parents from the prison. Even though He is worshipped by all, he offered salutations to His parents along with Balarama, in order to ensure the compliance of Dharma of this world. He gave the kinship to Ugrasena. He then underwent upanayana samskara and bid farewell to Nanda.
 • 2) Nanda, who was pacified with conciliatory words and sent off by Lord Krishna, placed the thoughts of the lotus-feet of the Lord in his heart and left the place with great difficulty, along with all his gopas. He resided in Vrundavana along with his wife, always immersed in the dhyana of Lord Krishna.
 • 3) Lord Krishna, along with Balarama, approached a brahmana by name Sandipini, who was residing in Avantipura. He learnt all the Vedas and other subjects upon being told (taught) once by the brahmana. Although He is the very embodiment of infinite knowledge, He did thus in order to become a (role) model to the devatas.
 • 4) Lord Krishna underwent the stay in the gurukula only in order to establish and highlight the dharma that when devatas take avatara amongst humans, they behave like humans and do not exhibit (fully) their knowledge and other guNas and also undergo learning and other activities.
 • 5) Lord Krishna, the Lord of ramaa, brought back to life the dead son of his Guru. He then returned to Mathura along with Balarama. Joining with the rest of the relatives, He was constantly being worshipped by the city dwellers. He lived there while always satisfying the desires of His parents.
 • 6) All those residents of Mathura who were earlier greatly pained due to Kamsa obtained Lord Krishna as their master and greatly rejoiced. When these noble people were themselves joyed in such a way, then what more to say about the joy of the parents who obtained Lord Hari Himself as their son!
 • 7) When prosperity abounds in those places where those who have taken refuge in Lord Krishna reside, what more to say of the place where He himself was residing! When He stayed, a forest like Vrundavana itself had flourished like Indrapuri. What then to say about the city where He was staying!
 • 8) Isn’t it only because the best in the Universe, Lord Vishnu, resides in there that Brahma Loka has obtained the greatness that it has! Similarly, due to the residence of Lord Krishna, the city of Mathura was filled with prosperous people.
 • 9) In this way, when Lord Krishna, the lord of the three worlds, was protecting all the Yadavas, the two daughters of Jarasandha, the King of Magadha, who went by the names of Asti and Prasti, went to their father and explained how their husband Kamsa was killed by Lord Krishna.
 • 10) Jarasandha, the King of Magadha, due to his excessive strength and power had become invincible in battle in all worlds. Due to the boons given by Brahma, Rudra and Durvasa Muni, he had not been defeated and couldn’t be killed. He had won the world. As soon as he listened to it, he got enraged.
 • 11) Due to extreme anger, he became troubled and picked up an amazing mace given to him by Shiva. Jarasandha was respected greatly by the devotees of Shiva. He had complete knowledge of all Shaiva agamas, and had great faith in them. He threw that maze a hundred yojanas with Lord Krishna, the Supreme Being, as the target in mind.
 • 12) But that mace fell short of Mathura by 1 yojana. When Kamsa had asked him, Narada, the muni of the devatas, had, for pleasing Lord Hari, described the distance of Mathura as one hundred yojanas instead of a hundred and one yojanas. This was the reason (for the failure of the mace to hit Mathura).
 • 13) Even though Lord Hari was capable of destroying that mace, deeming that it was appropriate to perform service to the Lord on that occasion, Sage Narada had purposely (played with words and) described the distance of Mathura lesser by one yojana when the King of Magadha had asked him.
 • 14) That mace, though it was thrown with the intention of hitting the paramatma, hit a man-eating rakshasi by name Jara, the one who joined the two separated pieces of his (Jarasandha’s) body. The mace, as per the orders of the Lord, then deserted Jarasandha and returned to Kailasa, the abode of Shiva.
 • 15) King Jarasandha, in this way, lost both his mother and his mace. Out of extreme anger, he gathered all the Kings and assembled an army of 23 akshouhinis. Intoxicated with arrogance and pride, he marched towards Mathura, the abode of Lord Krishna.
 • 16) Having surrounded the city from all sides, that evil-minded Jarasandha sent two brothers named Vinda and Anuvinda as his messengers to Lord Krishna. The two of them delivered the arrogance-filled message of Jarasandha which was full of mockery towards the Lord.
 • 17) “I did not realize that, in this world, You alone are the personification of the famed strength and valor. I failed to grasp the essence of the strength and courage that You will develop in future. Being valor-less, I gave away two of my daughters to Kamsa in marriage. He has been killed by You”
 • 18) “In this way, I, the one who is most weak, desire to see You, the One who is the best amongst those with strength, after which I shall leave for Tapovana along with my two daughters, without any valor. Therefore, You please become visible (to me)”
 • 19) Having heard those unacceptable, objectionable, statements of Jarasandha, which were full of arrogance due to the ego of strength, Lord Krishna said “That’s true” which were meaningful and excellent indeed! He gave a smile and left for war along with Balarama.
 • 20) Lord Krishna deployed His army under the leadership of Satyaki on the other three fronts, and having done so, Lord Krishna, the One who is the best, the One who is the Lord of all, joined Balarama in the northern front and went ahead to fight with Jarasandha, who was accompanied by the best of the Kings.

Mahabharata Tatparya Nirnaya: Chapter 13: Part 7

 • 121) All the men there, and the groups of devatas in the sky, started praising Lord Krishna, the One who is the best amongst even the excellent ones. Then, in a similar fashion, mushTika also fell down dead after his head was smashed by the firm fist of Balarama.
 • 122) Thereafter, two wrestlers named kooTa and kOsala were killed by Lord Krishna, and another wrestler named chala was killed by Balarama. Kamsa’s brothers namely Suneetha and others were killed by Balarama with the parigha weapon.
 • 123) Having witnessed the destruction of his people by the two of them, the sinner Kamsa ordered his army, which was invincible and full of valor due to the boon of Shiva by saying “Throw these two out and punish them severely” and sent them (the army).
 • 124) Upon hearing their King’s orders, that invincible army of 21 akshouhinis took up various weapons and surrounded Lord Krishna, the One with infinite strength – it was just like how a pack of foxes keep a lion in their midst.
 • 125) Knowing fully well that Lord Krishna has infinite strength and is the Lord of all, Mahendra (Indra) still sent his own chariot full of weapons to the Best amongst all, as a service to Him. It was just like how people fill the ocean with arghya though it is already full of water.
 • 126) Climbing that chariot of His, that which was sent by Indra and driven by Matali, Lord Krishna destroyed the entire army of Kamsa with numerous weapons, just like how Sun destroys darkness with his sharp rays.
 • 127) When his entire army was thus destroyed, Kamsa picked up his sword and shield and wished to face Lord Krishna. At that very time, he saw the brave Lord Krishna rushing towards his high seat in order to pounce on him.
 • 128) Lord Krishna started circling Kamsa without giving him any chance just like a preying eagle. Lord Krishna pulled him and held him in His hands. Holding Kamsa’s hair with this left hand, He hit his head with the right hand.
 • 129) Due to that hit from Lord Krishna, Kamsa’s crown slipped. His ear-rings fell down. His chest ornaments fell down on the ground and his cloth slipped from the waist. The situation of Kamsa who was caught at the hands of Lord Krishna, who was Narasimha Himself, was very pitiable.
 • 130) Lord Krishna, the Lord of Devatas and the One with infinite strength, dragged down Kamsa from his royal seat. Kamsa, the one who had never lost to anyone, the one who had extreme valor and strength and the one who was protected by the boons of Brahma and Rudra, fell down on the ground. Lord Krishna kicked him with both His legs.
 • 131) Lord Hari’s bandhu ‘Vayu’ who was residing in Kamsa’s body, left him and took refuge in the body of Lord Krishna. Another sinful daitya who was in the same body was dragged by Lord Krishna even as Brahma and other devatas were watching.
 • 132) Due to his hatred of Lord Hari, the primordial Guru of the entire universe, the evil minded Kamsa joined those others such as Putana who were already eliminated, and went to Andhantamas. In the same way, other haters of Lord Hari will also always end up in Tamas.
 • 133) If one does not have devotion in Lord Hari, then even if he has extreme devotion to Brahma, Rudra and other devatas and even if he is an ocean of all dharmas, as per the purport of all shastras, such a person will definitely reach Andhantamas which is full of sorrow without a trace of comfort and from where there is no return.
 • 134) On the other hand, one who knows Lord Hari with a firm mind as the One who is the Lord of Brahma Rudra and others, as the One who is the reason behind creation, sustenance, destruction and salvation at all times, as the One who alone is independent and as the One who is the Lord of even Mahalakshmi, such a person will attain liberation.
 • 135) Therefore one should always chant the name of Lord Hari with firmness and great devotion, after knowing that the Lord of ramaa is full of infinite auspicious attributes, that He is free from all defects, and that the group of devatas are devotees of Him albeit in gradation (i.e. their devotion is proportional to their position in the hierarchy or taratamya)
 • 136) Lord Krishna, after having killed Kamsa with His own capability, enjoyed greatly the shower of praises and flowers by Brahma, Rudra and other devatas.
 • 137) It is only from the point of view of the material world that one says Lord Hari felt joyous as He is always the personification of happiness. It is just like saying the Sun has risen even though the Sun remains the same always.
 • 138) Lord Hari is an ocean of infinite knowledge and happiness. He is of an excellent form which is always shining. He is free from all defects. He is verily the personification of auspicious attributes.

|| End of chapter 13, known as ‘Kamsa Vadha’, from the Mahabharata Tatparya Nirnaya, composed by Srimadanandatirtha Bhagavatpada ||

|| Sri Krishnaarpanamastu ||

Mahabharata Tatparya Nirnaya: Chapter 13: Part 6

 • 101) Lord Krishna granted both of them all their desires in abundance in this world, and saroopya mukti as boon in the other world. Thereafter, He started walking in the raajamaarga and saw a woman with a bent back (trivakra), carrying gandha that was fit for use by kings.
 • 102) As soon as He asked, Trivakra immediately gave Him all the gandha. Lord Krishna, along with his elder brother, applied all the gandha upon themselves. He immediately straightened her back as a blessing. After being prayed upon repeatedly, Lord Krishna said “I will come at a suitable time” and left the place with a charming smile.
 • 103) Lord Krishna, the One who was the resort for even the full moon and its group (of stars), the One who stole (everyones) hearts due to his radiance, the One who had radiance which exceeded that of numerous excellent suns, the One who had a body which was happiness itself, the One who was wearing peetaambara, the One who was wearing gold-like beautiful garlands, the One who was the ocean of beauty, the One who was the ocean of infinite auspicious attributes, walked on that raajamaarga!
 • 104) Lord Krishna reached the weapons-store. Lord Krishna, the One who is perfect eternally and One who is full of infinite strength, then lifted the bow which was given by Shiva and was never strung by anyone. He lifted that bow of Kamsa forcefully, and brought it near his chest and broke it into two right in the middle even as He was stringing it.
 • 105) That bow, which was till date unbroken by even the suras and asuras, made a terrible sound as soon as it broke, as if brahmanda itself had cracked. Even though Kamsa was very courageous, he lost all his energy as soon as he heard the sound, and fell down on the ground.
 • 106) Having destroyed the entire army that was sent by Kamsa, Lord Krishna along with Balarama joined the group of Nandas and others. He spent the night as willing, after consuming rice along with milk.
 • 107) Kamsa’s heart started pounding heavily out of extreme fear. Early in the morning, he seated himself on a high pedestal in the midst of the group of (other) kings. Numerous people from the land, and town, seated themselves in smaller seats along with their wives.
 • 108) Kamsa placed a big elephant called Kuvalayapeeda along with its mahout at the entrance of the stadium. Inside of the stadium he placed valorous wrestlers like Chanoora, Mushtika and others and desired to control Lord Krishna. What a surprise!
 • 109) Kamsa had an intolerable army which was 20 akshouhinis in size. It was extremely strong and due to the boon of Shiva it was invincible (by others). He also had a younger brother called Suneetha, who was an asura named Vruka in his previous life.
 • 110) In his previous life, Kamsa had 7 brothers, all of whom had taken birth as his brothers now too. They had joined the army and were inside the stadium. These great sinners saw Lord Krishna and Balarama entering the stadium, and possessed their weapons intending to win the battle against the Lord.
 • 111) On the other hand, Lord Krishna, after the sun rose, joined Balarama and others, and approached the main entrance of the stadium, while being worshiped by devatas, in order to eliminate the asuras. Lord Krishna is the most valorous One. He possessed extreme strength and was capable of doing all things extremely well.
 • 112) Lord Krishna, the best guru of the world, arrived there and saw the powerful elephant, which was protected by the boon of Shiva, standing there. Seeing it at the entrance of the evil Kamsa’s stadium, he addressed the mahout and said “O sinner! vacate this place quickly”
 • 113) Having been condemned in that way by the most-capable Lord Krishna, that mahout, whose ego had bloated due to Shiva’s boon, and who had become incapable of being killed by anyone, directed the elephant and made it rush against Lord vAsudEva, the One with endless greatness!
 • 114) Lord Krishna played around with the elephant for a while; He then held its trunk, pulled it to the ground, stomped on its chest and pulled out both its tusks. He hit the mahout with those tusks; The mahout (too) died.
 • 115) Lord Krishna, having killed that elephant, which was invincible, along with its mahout, placed the tusks on his shoulders. Lord Krishna, the One who has natural and infinite strength and is without any defects, was joined by his elder brother Balarama; Having been decorated with the blood of that elephant, he entered the midst of the stadium.
 • 116) As soon as Lord Krishna, the personification of strength and valor, and the chief Guru of the world entered the stadium, all the knowledgeable ones became filled with joy. At the same time, all the ignoramuses became sad. Just like how lotuses bloom and kumuda flowers wither upon the sun’s rise.
 • 117) When he saw Lord Krishna, One who resides all over this world, entering the stadium, a wrestler by name Chanoora, who had become invincible due to the boon of Shiva, said thus in order to please Kamsa – “O Madhava!”
 • 118) “Brahmins proclaim that King is himself God. One who does that which pleases the King is bound to achieve all. Therefore, for the pleasure of the King, let us both wrestle (with each other). Let the powerful Balarama wrestle with mushTika”
 • 119) When he said, Lord Krishna mockingly said “Let it be so” and got down to fight with him. The Lord of the devatas wrestled with him for one muhurtha and then held His enemy by his legs.
 • 120) Lord Krishna, the One with exceeding amount of strength that none can bear, lifted him though he had a physique that was like the vajra that cannot be pierced. He swung him many hundreds of times in the air, smashed him to the ground and stomped on him. He (chanoora) fell down like a mountain that crumbled.

ninna olumeyinda….

ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ ನಿಖಿಳ ಜನರು ಬಂದು |
ಮನ್ನಿಸುವರೊ ಮಹಾರಾಯ | pa |

ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ಪರಿ ಉಂಟೇನೋ I

ನಿನ್ನದೇ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು II a.pa II

ಜೀರ್ಣಮಲಿನ ವಸ್ತ್ರ ಕಾಣದ ಮನುಜಗೆ | ಊರ್ಣ ವಿಚಿತ್ರ
ವಸನಾ || ವರ್ಣವರ್ಣದಿಂದ ಬಾಹೋದೇನೊ ಸಂ |ಪೂರ್ಣ
ಗುಣಾರ್ಣವ ದೇವಾ ||

ಸಂಜೀತನಕ ಇದ್ದು ಸಣ್ಣ ಸವಟು ತುಂಬ | ಗಂಜಿ ಕಾಣದೆ |
ಬಳಲಿದೆನೊ || ವ್ಯಂಜನ ನಾನಾ ಸುಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯಂಗಳ
ಭುಂಜಿಸುವದು ಮತ್ತೇನೋ ||

ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕುವದಕ್ಕೆ | ತಬ್ಬಿಬ್ಬುಗೊಂಡೆ ನಾ ಹಿಂದೆ |
ನಿಬ್ಬರದಲಿ ಸರ್ವರ ಕೂಡಿನ್ನು | ಹಬ್ಬವನುಂಡೆನೊ ಹರಿಯೇ ||

ಮನೆಮನೆ ತಿರುಗಿದೆ ಕಾಸುಪುಟ್ಟದೆ | ಸುಮ್ಮನೆ ಚಾಲವರಿದು
ಬಾಹೆನೊ || ಹಣ ಹೊನ್ನು ದ್ರವ್ಯ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆ ಈಗ | ಎನಗೆ ಪ್ರಾಪುತಿ
ನೋಡೋ ಜೀಯಾ ||

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ | ಮೆದ್ದೆನೆಂದರೆ
ಈಯದಾದೆ || ಈ ಧರೆಯೊಳು ಸತ್ಪಾತ್ರರಿಗುಣಿಸುವ | ಪದ್ಧತಿ ನೋಡೊ
ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ||

ನೀಚೋಚ್ಛ ತಿಳಿಯದೆ ಸರ್ವರ ಚರಣಕ್ಕೆ | ಚಾಚಿದೆ ನೊಸಲು
ಹಸ್ತಗಳ || ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಲು ಸೋಜಿಗವಾಗಿದೆ | ವಾಚಕೆ ನಿಲುಕದೊ
ಹರಿಯೇ ||

ವೈದಿಕ ಪದವಿಯ ಕೊಡುವನಿಗೆ ಲೌಕಿಕ | ನೈದಿಸುವುದು
ಮಹಾಖ್ಯಾತಿ || ಮೈದುನಗೊಲಿದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯವಿಠಲ ನಿನ್ನ | ಪಾದ
ಸಾಕ್ಷಿ ಅನುಭವವೊ
 ||

shrI mukhyaprANAshTakam – shlOka 9

padyAnAmidamaShTakaM pravilasanmadhvAkRutispaShTakaM

taddAsapriyavAdirAjayatinA taddattavAgbhUtinA |

hRudyaM yaH paThatIritaM sucharitaM saH syAddishAmaShTakE

mAdyanmAyimataMgabhaMgakaraNE siMhaprabarhaprabhaH || 9 ||

 

padyAnAm – shlokas

idam – these

aShTakaM – eight

pravilasan – gleaming

madhvAkRuti – srimadachArya

spashTakaM – bring clarity

tad – his

dAsapriya – favorite servant

vAdirAja – vAdirAja

yatinA – (by) saint

tad – his

datta – given

vAg – speech

bhUtinA – power

hrudyaM – (from the) heart – sincerely

yaH – one who

paThAt – studies

IritaM – utters

sucharitaM – virtuous

saH – he

syAd – verily/perhaps

dishAM – direction

aShTakE – (in) the eight

mAdyan – intoxicated

mAyi – mAyAvAdis

matanga – elephants

bhaMga – destroy

karaNe – will do

siMha – lion

prabarha – most excellent

prabhaH – shine

 

These eight shlOkas which bring clarity (on various aspects) of the character of  srimadachArya have been composed by his favorite dAsa sri vAdirAja only due to the power of speech (composition) granted by him.

 

One who sincerely studies or recites this ashTaka will become known as a virtuous person in all 8 directions. He will destroy the intoxicated elephant like mayAvAdis like the most excellent and lustrous lion.

 

shrI vAdirAja tirtha gurvantargata shrI rAghavEndra tIrtha gurvantargata shrI bhAratI

ramaNa mukhyapraNAntargata shrI sItA pati shrI mUlarAma prIyatAM

 

shrI krishnArpaNamastu

shrI mukhyaprANAshTakam – shlOka 7 & 8

vidvatsiMdhuma gRuhOdaya dvijapathapraj~japtibIjOdaya

pratyarthyaMbujamudraNa priyajanapratyUhagharmArdana |

hRullagnAmalakRuShNasasmitadayAvIkShAsudhAdhiShNya mAM

shrImanmadhvamunIMdrachaMdra kumudasthAnIyamudbOdhaya || 7 ||

 

vidvatsindhuma – ocean of scholarship

gruha – house

udaya – arose

dvijapatha – leader of brahmins

prajnapti – teaching

bIja – seed

udaya – arose

pratyarthi – opponent

ambuja – thunderbolt

mudrana – stamped

priyajana – dear ones

pratyooha – obstacles

gharma – heat

ardana – destroy

hrud – heart

lagna – fixed

amala – auspicious

krishna – LORD

sasmita – smiling

dayA – compassion

veekshaa – knowledge

sudhA – nectar

dhishnya – abode

mAm – me

shrimatmadhva – srimadachArya

muni – saint

chandra – moon

kumuda – lotus

sthAnIyaM – place

udbOdhaya – lift me up

 

You arose (were born) in the house which was an ocean of scholarship. You appeared from the one who was the teacher of all those who were brahmins.

 

You stamped your opponents with the thunderbolt (like arguments). You destroy the heat of

obstacles that your dear ones face.

 

Your heart always has the fixed smile of the auspicious LORD KRISHNA.

 

O SrimadAchArya! One who is like the moon (one who stands out) amongst munis! Please remove

me out of this slush called samsAra.

 

Note: kumuda sthAniyaM – place of lotus – slush or muddy water.

 

yadvAgAkhyakarAH satAM sukhakarAH durvAdigarvajvarAH

sadvidyAMbudhipOShakO yadudayO&vidyAMbudhEH shOShakaH |

yaH sharvENa shirOdhRutO&pi vishadaM chakrE murArEH padaM

sO&vyAdadbhutamadhvatArakapatirhArdAMdhakArachyutiH || 8 ||

 

yad – one who

vaagaakhya – commentary

karAH – writes

satAM – sajjanas

sukha – happiness

karAH – gives

durvAdi – incorrect arguers

garva – arrogance

jvarAH – grief

sadvidyA – good knowledge

ambudhi – ocean

pOshakaH – nurturer

yad – one who

udayaH – rises

avidyA – ignorance

ambudhi – ocean

shOshakaH – destroyer

yaH – one who

sharvENa – by shiva

shiraH – head

dhrutaH – borne

api – indeed

vishadaM – poison

chakrE – cuts

murArEH – LORD’s

padaM – feet

saH – that

avyAt – protect

adbhuta – wonderful

madhva – srimadachArya

tArakapati – LORD

hArda – heart

andhakAra – darkness

chyutiH – destroy

 

One who writes commentaries (on LORD’s works); One who gives happiness to sajjanas; One who gives

grief to durvAdis.

 

One who is the nurturer of the ocean of good knowledge; One who rises; One who is the destroyer of

wrong knowledge.

 

One who is borne on the head by shiva (out of respect); One who cuts poison and One who is at the feet

of the LORD.

 

O SrimadAchArya! the destroyer of darkness. You always have the LORD in your heart. Please protect me.

shrI mukhyaprANAshTakam – shlOka 5 & 6

kAmI yEna hi kIchakO vinihataH krOdhI cha dushyAsanaH

stabdhO lubdhasuyOdhanaScha maNimAnmugdhO madAMdhO bakaH |

kRuShNyErShyAbhirataScha mAgadhapatiH ShaDvairivargAtsadA

sa tvaM bhIma guNAbhirAma dayayA dAsaM hi mAmuddhara || 5 ||

 

kAmI – one who lusts

yEna – because of which

hi – indeed

kIchakaH – keechaka

vinihataH – brought down

krOdhI – one who is always angry

cha – and

dushyAsanaH – dushAsanaH

stabdaH – paralyzed

lubdha – greedy

suyOdhanaH – duryOdhana

cha – and

maNimAn – manimanta daitya

mugdhaH – ignorant

mada – arrogance

andhaH – blind

bakaH – bakAsura

krushnE – LORD KRISHNA

Irshya – hatred

abhirata – attention

cha – and

mAgadhapatiH – jarAsandha, king of magadha

ShaDvairi – the six evils

vargAt – bunch of

sadA – always

sa – that

tvaM – thou

bhIma – bhImasEna devaru

guNA – auspicious qualities

abhirAma – beautiful (with)

dayayA – out of kAruNya

hi – verily

mAm – me

uddhara – uplift

 

You brought down the rAkshasa keechaka, the one who was full of lust

You killed dushAsanaH, the one who was always given to anger

You paralyzed duryOdhana, the one who was eternally greedy

You annihilated manimanta, the ignorant rAkshasa

You destroyed baka, the one who was intoxicated with arrogance

You killed jarAsandha, whose always hated and showed asUya towards LORD KRISHNA.

You are verily the One who destroys six internal enemies (shaD-vairy) always

 

O Lord Bhimasena! the One who is beautifully adorned with all auspicious qualities,  please show compassion on me and lift me up (in this samsara)

 

dAhAdyEna vimOchitO nijajanassa tvaM bhavAgnErava

svIyAdhvapratibaMdhakaScha nihataH kirmIranAmA raNE |

prOdyanmadhvamatAdhvagasya sadaya pratyarthinassAdaya

svAminsOmakulAgragaNya bhavataH pOtaM hi mAM na tyaja || 6

 

dAhAdi – fire and other

Ena – one who

vimOchitaH – relieved

nijajana – devotees/followers/family

sa – that

tvaM – thou

bhavAgni – samsara

arava – silent

svIya – one’s own

adhva – traveller

pratibandhaka – obstruction

cha – and

nihataH – destroyed

kirmIra – rakshasa kirmIra

nAmA – by name

raNE – in a fight

prOdyat – lift up

madhva – srimadachArya’s

matAdhvaga – traveller of the path

asya – that

sadayA – compassionate

pratyarthinaH – opponent

saadaya – destroy

svAmin – Lord

sOmakula – chandra vamsha

agragaNya – the foremost

bhavataH – yourselves

pOtaM – take care

hi – indeed

mAm – me

na – don’t

tyaja – discard

 

You are the one who protected your own family from fire and other mortal dangers in samsara.

 

You are the one who destroyed the rAkshasa kirmIra in a fight as he caused obstruction during your travel (in the jungle)

 

You are the one who is compassionate to those who travel the path of srimadachArya and destroy any opponents

 

O Lord Bhimasena! the foremost one in the lineage of chandra! please take care of me indeed and kindly never desert me.