shrI mukhyaprANAshTakam – shlOka 9

padyAnAmidamaShTakaM pravilasanmadhvAkRutispaShTakaM

taddAsapriyavAdirAjayatinA taddattavAgbhUtinA |

hRudyaM yaH paThatIritaM sucharitaM saH syAddishAmaShTakE

mAdyanmAyimataMgabhaMgakaraNE siMhaprabarhaprabhaH || 9 ||

 

padyAnAm – shlokas

idam – these

aShTakaM – eight

pravilasan – gleaming

madhvAkRuti – srimadachArya

spashTakaM – bring clarity

tad – his

dAsapriya – favorite servant

vAdirAja – vAdirAja

yatinA – (by) saint

tad – his

datta – given

vAg – speech

bhUtinA – power

hrudyaM – (from the) heart – sincerely

yaH – one who

paThAt – studies

IritaM – utters

sucharitaM – virtuous

saH – he

syAd – verily/perhaps

dishAM – direction

aShTakE – (in) the eight

mAdyan – intoxicated

mAyi – mAyAvAdis

matanga – elephants

bhaMga – destroy

karaNe – will do

siMha – lion

prabarha – most excellent

prabhaH – shine

 

These eight shlOkas which bring clarity (on various aspects) of the character of  srimadachArya have been composed by his favorite dAsa sri vAdirAja only due to the power of speech (composition) granted by him.

 

One who sincerely studies or recites this ashTaka will become known as a virtuous person in all 8 directions. He will destroy the intoxicated elephant like mayAvAdis like the most excellent and lustrous lion.

 

shrI vAdirAja tirtha gurvantargata shrI rAghavEndra tIrtha gurvantargata shrI bhAratI

ramaNa mukhyapraNAntargata shrI sItA pati shrI mUlarAma prIyatAM

 

shrI krishnArpaNamastu

shrI mukhyaprANAshTakam – shlOka 7 & 8

vidvatsiMdhuma gRuhOdaya dvijapathapraj~japtibIjOdaya

pratyarthyaMbujamudraNa priyajanapratyUhagharmArdana |

hRullagnAmalakRuShNasasmitadayAvIkShAsudhAdhiShNya mAM

shrImanmadhvamunIMdrachaMdra kumudasthAnIyamudbOdhaya || 7 ||

 

vidvatsindhuma – ocean of scholarship

gruha – house

udaya – arose

dvijapatha – leader of brahmins

prajnapti – teaching

bIja – seed

udaya – arose

pratyarthi – opponent

ambuja – thunderbolt

mudrana – stamped

priyajana – dear ones

pratyooha – obstacles

gharma – heat

ardana – destroy

hrud – heart

lagna – fixed

amala – auspicious

krishna – LORD

sasmita – smiling

dayA – compassion

veekshaa – knowledge

sudhA – nectar

dhishnya – abode

mAm – me

shrimatmadhva – srimadachArya

muni – saint

chandra – moon

kumuda – lotus

sthAnIyaM – place

udbOdhaya – lift me up

 

You arose (were born) in the house which was an ocean of scholarship. You appeared from the one who was the teacher of all those who were brahmins.

 

You stamped your opponents with the thunderbolt (like arguments). You destroy the heat of

obstacles that your dear ones face.

 

Your heart always has the fixed smile of the auspicious LORD KRISHNA.

 

O SrimadAchArya! One who is like the moon (one who stands out) amongst munis! Please remove

me out of this slush called samsAra.

 

Note: kumuda sthAniyaM – place of lotus – slush or muddy water.

 

yadvAgAkhyakarAH satAM sukhakarAH durvAdigarvajvarAH

sadvidyAMbudhipOShakO yadudayO&vidyAMbudhEH shOShakaH |

yaH sharvENa shirOdhRutO&pi vishadaM chakrE murArEH padaM

sO&vyAdadbhutamadhvatArakapatirhArdAMdhakArachyutiH || 8 ||

 

yad – one who

vaagaakhya – commentary

karAH – writes

satAM – sajjanas

sukha – happiness

karAH – gives

durvAdi – incorrect arguers

garva – arrogance

jvarAH – grief

sadvidyA – good knowledge

ambudhi – ocean

pOshakaH – nurturer

yad – one who

udayaH – rises

avidyA – ignorance

ambudhi – ocean

shOshakaH – destroyer

yaH – one who

sharvENa – by shiva

shiraH – head

dhrutaH – borne

api – indeed

vishadaM – poison

chakrE – cuts

murArEH – LORD’s

padaM – feet

saH – that

avyAt – protect

adbhuta – wonderful

madhva – srimadachArya

tArakapati – LORD

hArda – heart

andhakAra – darkness

chyutiH – destroy

 

One who writes commentaries (on LORD’s works); One who gives happiness to sajjanas; One who gives

grief to durvAdis.

 

One who is the nurturer of the ocean of good knowledge; One who rises; One who is the destroyer of

wrong knowledge.

 

One who is borne on the head by shiva (out of respect); One who cuts poison and One who is at the feet

of the LORD.

 

O SrimadAchArya! the destroyer of darkness. You always have the LORD in your heart. Please protect me.

shrI mukhyaprANAshTakam – shlOka 5 & 6

kAmI yEna hi kIchakO vinihataH krOdhI cha dushyAsanaH

stabdhO lubdhasuyOdhanaScha maNimAnmugdhO madAMdhO bakaH |

kRuShNyErShyAbhirataScha mAgadhapatiH ShaDvairivargAtsadA

sa tvaM bhIma guNAbhirAma dayayA dAsaM hi mAmuddhara || 5 ||

 

kAmI – one who lusts

yEna – because of which

hi – indeed

kIchakaH – keechaka

vinihataH – brought down

krOdhI – one who is always angry

cha – and

dushyAsanaH – dushAsanaH

stabdaH – paralyzed

lubdha – greedy

suyOdhanaH – duryOdhana

cha – and

maNimAn – manimanta daitya

mugdhaH – ignorant

mada – arrogance

andhaH – blind

bakaH – bakAsura

krushnE – LORD KRISHNA

Irshya – hatred

abhirata – attention

cha – and

mAgadhapatiH – jarAsandha, king of magadha

ShaDvairi – the six evils

vargAt – bunch of

sadA – always

sa – that

tvaM – thou

bhIma – bhImasEna devaru

guNA – auspicious qualities

abhirAma – beautiful (with)

dayayA – out of kAruNya

hi – verily

mAm – me

uddhara – uplift

 

You brought down the rAkshasa keechaka, the one who was full of lust

You killed dushAsanaH, the one who was always given to anger

You paralyzed duryOdhana, the one who was eternally greedy

You annihilated manimanta, the ignorant rAkshasa

You destroyed baka, the one who was intoxicated with arrogance

You killed jarAsandha, whose always hated and showed asUya towards LORD KRISHNA.

You are verily the One who destroys six internal enemies (shaD-vairy) always

 

O Lord Bhimasena! the One who is beautifully adorned with all auspicious qualities,  please show compassion on me and lift me up (in this samsara)

 

dAhAdyEna vimOchitO nijajanassa tvaM bhavAgnErava

svIyAdhvapratibaMdhakaScha nihataH kirmIranAmA raNE |

prOdyanmadhvamatAdhvagasya sadaya pratyarthinassAdaya

svAminsOmakulAgragaNya bhavataH pOtaM hi mAM na tyaja || 6

 

dAhAdi – fire and other

Ena – one who

vimOchitaH – relieved

nijajana – devotees/followers/family

sa – that

tvaM – thou

bhavAgni – samsara

arava – silent

svIya – one’s own

adhva – traveller

pratibandhaka – obstruction

cha – and

nihataH – destroyed

kirmIra – rakshasa kirmIra

nAmA – by name

raNE – in a fight

prOdyat – lift up

madhva – srimadachArya’s

matAdhvaga – traveller of the path

asya – that

sadayA – compassionate

pratyarthinaH – opponent

saadaya – destroy

svAmin – Lord

sOmakula – chandra vamsha

agragaNya – the foremost

bhavataH – yourselves

pOtaM – take care

hi – indeed

mAm – me

na – don’t

tyaja – discard

 

You are the one who protected your own family from fire and other mortal dangers in samsara.

 

You are the one who destroyed the rAkshasa kirmIra in a fight as he caused obstruction during your travel (in the jungle)

 

You are the one who is compassionate to those who travel the path of srimadachArya and destroy any opponents

 

O Lord Bhimasena! the foremost one in the lineage of chandra! please take care of me indeed and kindly never desert me.

shrI mukhyaprANAshTakam – shlOka 3 & 4

yEnA&&tmIyajanAvanAya balinA nItaH purOcchAchala-

stIrNaH pUrNapayOnidhiH khalahRutA dRuShTA cha sItAkRutiH |

tattE kiM kathanIyamasti jagati vyaktasya satpAlanE

svAmin rAmapadAbjabhRuMga tadava shrImanhanUmannamaH || 3 ||

 

yEnA – those

aatmeeya – dear ones

jana – people

avanAya – fallen down

balinA – as an offering

nItaH – brought

puraH – securely

uccha – tall

achala – mountain

teernaH – crossed

pUrna – large

payOnidhi – ocean

khala – evil

hrutA – taken away

druShTA – seen

cha – and

sItAkRutiH – the replacement kruti of sItA dEvi

tat – that

tE – from you

kiM – what

kathanIyaM – being told

asti – exists

jagati – people

vyaktasya – these who appeared

satpAlanE – taking good care of

svAmin – LORD

rAma – rAma

pada – feet

abja – lotus

bhrunga – bee

tadava – nearer to that

shrImanhanUmannamaH – bow to that shrIman hanUmAnta

 

the one who securely brought a huge mountain when his own people had fallen down as an offering (to Lord); the One who crossed a large ocean and had darshana of sItAkRutiH which was taken away by the evil; what then can be said of you – a person who takes extreme care of his people.

 

I bow to such a Lord hanUmAn, the one who is like a bee always at the lotus like feet of LORD rAma.

 

sEvAbhiH parituShTadhIH kavijanairgEyAbhirAdyaH pumAn

brahmANaM kila bhAvinaM samatanOtsaMtaM bhavaMtaM prabhuH |

sAmrAjyE sati vismRutirnijajanE niMdyA hi yattvAdRushAM

svAmin rAmapadAbjabhRuMga tadava shrImanhanUmannamaH || 4 ||

 

sEvAbhiH – served

parituShTadhIH – well satisfied

kavijanaiH – learned

gEyaH – praised

abhirAdhya – worshipped

pumAn – men

brahmANaM – brahma

kila – indeed

bhAvinaM – would be

samata – equanimous

nOtsantaM – humble

bhavantaM – is (to be)

prabhuH – Lord

sAmrAjyE – entire world

sati – fallen

vismruti – forgotten

nijajanE – devotees/people

aniMdyA – faultless

hi – indeed

yat – whence

tvAdrushaM – like you

svAmin – Lord

rAmapadAbja – lotus like feet

bhruNga – bee

tadava – that

shrImanhanUmannamaH – bow to that shrIman hanUmAnta

 

O lord mukhyaprana! the learned praised you, all the men worship you, and serve you very  happily. You are verily the next brahma and there is none, O lord, like you who is equanimous and humble. In this world, amongst the fallen and forgetful people, there is none as faultless as you.

 

I bow to such a Lord hanUmAn, the one who is like a bee always at the lotus like feet of LORD rAma.