shrI rAma kavacha – shlOkas 10, 11, 12

shlOka number 10

uraH pAtu mahOraskaH tAlAtmAsurakhanDanaH |
madhyaM krushalasanmadhyaH pAtu vAlyangabhEdanaH || 10 ||

uraH – chest
pAtu – protect
mahA – great
uraskaH – having chest
tAla – palm tree
Atma – having soul
asura – asuras
khanDanaH – destroyed
madhyaM – mid-region
krusha – thin
lasat – glitter
madhyaH – mid-region
pAtu – protect
vAli – vAnara king vAli
anga – limb
bhEdanaH – broke

O Lord rAma! the One who destroyed the asuras residing in the palm trees, the One who has a great chest, please protect my chest.

O Lord! the One who broke the limb of vAli, the One who has glittering and thin mid region (abdomen), please protect my abdomen.

 

shlOka number 11

darbhashaayee vibhuh pAtu valIstrivalipallavaH |
tanUdaraH pAtu kukshiM krutasEturmahArNavE || 11 ||

darbha – darbha grass
shAyee – slept
vibhuH – Lord, King
pAtu – protect
valee – fold
tri – three
vali – fold
pallava – tender
tanu – lean
udara – abdomen
pAtu – protect
kukshiM – stomach
kruta – made
sEtuH – bridge
mahA – great
ArNavE – for the ocean

O Lord rAma! the King of the Universe who slept on the mat made of darbha, the One who has three fine folds of skin (on the abdomen), please protect my skin.

O Lord! the One who made a bridge on the great ocean, the One who has a lean abdomen, please protect my abdomen.

 

shlOka number 12

nimnanAbhiH prabhuH pAtu nAbhiM kapichamUpatiH |
pItAmbaraH sphuratkAnchIdyOtamAnakaTidvayaH || 12 ||

nimna – deep
nAbhiH – navel
prabhuH – Lord
pAtu – protect
nAbhiM – navel
kapi – vaanara
chamU – army
patiH – leader/lord
pItAmbaraH – auspicious golden hue clothes
spurat – quivering
kAnchI – waist/girdle
dyOta – brilliant
mAna – having
kaTi – hips
dvayaH – two

O Lord rAma! the One who is the leader of the army of vaanaras, the One who has a very deep and auspicious navel, please protect my navel.

O Lord! the One whose waist is decorated with brilliant (shining) and quivering pItAmbara clothes, (please protect the) two hips of mine.

shrI rAma kavacha – shlOkas 7, 8, 9

shlOka number 7

AsyaM chandrOpamAsyOSvyAdrAmachandrO vanEcharaH |
kambugrIvOSvatu grIvAM kharadUshaNasainyajit || 7 ||

AsyaM – mouth
chandra – moon
upamA – like
AsyaH – mouth
avyAt – protect
rAmachandraH – Lord rAma
vanEcharaH – inhabitant of the forest
kambu – conch
grIvaH – neck
avatu – protect
grIvAM – neck
kharadUshana – the rAkshasas khara and dUshana
sainyajit – won over the army

O Lord rAmachandra! the One who chose to inhabit the forest, the One whose mouth is like a moon, please protect my mouth.

O Lord! the One who destroyed khara, dUshana and their armies, the One whose neck is like a conch, please protect my neck.

 

shlOka number 8

chArudIrghakaraH pANI mArIchamrugalubdhakaH |
kankaNAngadamudrADyOSngulIstyaktapriyAkrutiH || 8 ||

chAru – pleasing
dIrghakara – very long
pANI – hands
mArIcha – asura mArIcha
mruga – deer
lubdhaka – hunter
kankaNa – bracelet
angada – armlet
mudrA – ring
ADya – opulent
angulI – fingers
tyakta – gave up
priyA – sItA
krutiH – form

O Lord rAma! the One who has pleasing and extremely long hands, the One who hunted the asura mArIcha who came in the form of a deer, the One who has his hands decorated with bracelets and armlets, the One whose fingers are opulent with great rings, the One who gave up (separated from) the seeta-kruti.

(such a Lord rAma, please protect my hands).

 

shlOka number 9

pAtu pInAmsayugmOSsau hanUmannayanOtsavaH |
hArakaustubhabhrutkaNTamUlaM sugrIvasakhyakrut || 9 ||

pAtu – protect
pInAmsa – shoulder (near the neck)
yugma – pair
asau – mine
hanUman – hanumanta
nayana – carrying
utsava – festivity
hAra – garland
kaustubha – Lord’s jewel
bhrut – borne
kaNTa – throat
mUlam – base
sugrIva – vAnara leader sugrIva
sakhya – friendship
krut – made

O Lord rAma! the One who gave the privilege of being carried on the shoulders, in a festive manner, to sri hanumanta, please protect the two shoulders of mine

O Lord! the One who made friendship with the vanara leader sugreeva, the One who has a great garland and the kaustubha jewel near the base of His throat (please protect my throat).

shrI rAma kavacha – shlOkas 4, 5, 6

shlOka number 4

dhanurvidyApAradrushvA netrE pAtvabjalOchanaH |
lasannAsAputO nAsAM vishvAmitravrutOSvatu || 4 ||

dhanurvidyA – archery
pAradrushvA – very proficient
netrE – the two eyes
pAtu – protect
abjalOchanaH – lotus-eyed One
lasat – glitter/shine
nAsAputaH – nostrils
nAsAM – nose
vishvAmitra – sage vishvAmitra
vrutaH – loved
avatu – protect

O Lord rAma! the One who is extremely proficient in archery, the One with lotus like eyes, please protect my eyes.

The One whose nostrils are glittering and shining, the One whose is dearly loved by sage vishvAmitra, please protect my nose.

 

shlOka number 5

bimbOshThOSvyAnmadIyaushThau shambhukArmukabhanjanaH |
kumdakOshalasaddantO dantAnmE jAnakeepatiH || 5 ||

bimbOshThaH – red-lips
avyAt – protect
madeeya – mine
OshThau – the two lips
shambhu – rudra
kArmuka – bow
bhanjanaH – One who broke
kumda – jasmine
kOshala – treasure
sat – auspicious
dantO – teeth
dantAn – teeth
mE – mine
jAnakeepatiH – Lord of janakee

O Lord rAma! the One who broke the bow of rudra, the One who has great red-lips, please protect the two lips of mine.

O rAma! the Lord of jAnakee, the One who has auspicious teeth which look like a treasure of jasmine, please protect my teeth.

 

shlOka number 6

manOjnarasanO jihvAM pAtu lOkamayAntakrut |
vAchaM vyAkhyAvidagdhOSvyAttyaktasAmrAjyasambhramaH || 6 ||

manOjna – charming
rasanaH – tongue
jihvAM – tongue
pAtu – protect
lOkamaya – universe
antakrut – brings an end
vAchaM – speech
vyAkhyA – comment
vidagdha – sour
avyAt – protect
tyakta – gave up
sAmrAjya – kingdom
sambhrama – grace

O Lord rAma! the One who has a charming tongue, the One who brings about the end of the Universe, please protect my tongue.

O Lord! the One who gave up the kingdom with such grace at the utterance of sour and inflamed speech, please protect my speech.