Shiva Dhyana Mantra

Source: Tantra Sara Sangraha of Sri Madhvacharya Bhagavatpada