Mahabharata Tatparya Nirnaya: Chapter 3: Part 1

|| OM namo bhagavate vasudevaya OM ||

जयत्यजोऽखण्डगुणोरुमण्डलः सदोदितो ज्ञानमरीचिमाली ।
स्वभक्तहार्दोच्चतमोनिहन्ता व्यासावतारो हरिरात्मभास्करः । ३.१ ।

1 Lord Veda Vyasa, who has completeness, knowledge and other such attributes as His body, who is always risen, who has the garland of the rays of knowledge on Him always, who destroys the darkness of ignorance from the hearts of His devotees, who is a self-luminous Sun, is Supreme.

जयत्यजोऽक्षीणसुखात्मबिम्बः स्वैश्वर्यकान्तिप्रततः सदोदितः ।
स्वभक्तसन्तापदुरिष्टहन्ता रामावतारो हरिरीशचन्द्रमाः । ३.२ ।

2 Lord Sri Hari in the avatara of Rama is Supreme; He is without birth or death and has bliss as His body; He is illuminated by the radiance of Aishwarya; He is always glowing; He destroys the troubles of His devotees; He is the prime moon in the universe.

जयत्यसङ्ख्योरुबलाम्बुपूरो गुणोच्चरत्नाकर आत्मवैभवः ।
सदा सदात्मज्ञनदीभिराप्यः कृष्णावतारो हरिरेकसागरः । ३.३ ।

3 Lord Sri Hari in the avatara of Krishna is Supreme; He is filled with the waters of infinite and complete strength; He is the abode of the best attributes which are like gems; He is a great ocean who is attained by those knowledgeable people who know Him as the best there is and that He is full of auspicious wealth.

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ।
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये । ३.४।

4 I offer my namaskara to Narayana, Nara, Narottama, Devi, Saraswati and Vyasa and then narrate the Jaya (Mahabharata).

जयो नामेतिहासोऽयं कृष्णद्वैपायनेरितः ।
वायुर्नरोत्तमो नाम देवीति श्रीरुदीरिता । ३.५ ।
नारायणो व्यास इति वाच्यवक्तृस्वरूपकः ।
एकः स भगवानुक्तः साधकेशो नरोत्तमः । ३.६ ।
उपसाधको नरश्चोक्तो देवी भाग्यात्मिका नृणाम् ।
सरस्वती वाक्यरूपा तस्मान्नम्या हि तेऽखिलाः ।
कृष्णौ सत्या भीमपार्थौ कृष्णेत्युक्ता हिभारते । ३.७ ।

5, 6, 7 The Bharata which has been narrated by Lord Vyasa as ‘Jaya’ is history; Narottama is Vayu; Mahalakshmi has been addressed as Devi; Lord Narayana is the main theme of the work; Lord Vyasa is the author of the work; Both these are Paramatma Himself; Narottama Vayudeva is the prime instrument; Nara is the secondary instrument; Mahalakshmi is the giver of auspicious wealth & luck; Sarasvati is the abhimanini of speech; Hence all of them are worthy of worship at the commencement of the work; All of them have been propagated in the work itself as Vasishta Krishna, Yadava Krishna, Satyabhama, Bhimasena, Arjuna and Draupadi.

सर्वस्य निर्णयसुवाक्यसमुद्धृती तुस्वाध्याययोर्हरिपदस्मरणेन कृत्वा ।
आनन्दतीर्थवरनामवती तृतीया भौमी तनुर्मरुत आह कथाः परस्य । ३.८ ।

8 The third avatara of Vayudeva, who goes by the name of Anandatirtha, after having established the purport of all shastras and having highlighted the cream of all statements in all shastras in the first two chapters, is now narrating the stories of the Lord.

व्यूढश्चतुर्धा भगवान् स एको मायां श्रियं सृष्टिविधित्सयाऽर ।
रूपेण पूर्वेण सवासुदेवनाम्ना विरिञ्चं सुषुवे च साऽतः । ३.९ ।

9 The Lord, who is without any difference in His forms, having taken the four forms, with an intention to create, had contact with the Maya form of Lakshmi through His first form ‘Vasudeva’; Then, Maya gave birth to ‘Virincha’ (Brahma).

सङ्कर्षणाच्चापि जयातनूजो बभूव साक्षाद्बलसं विदात्मा ।
वायुर्य एवाथ विरिञ्चनामा भविष्य आद्यो न परस्ततो हि । ३.१० ।

10 Through the Sankarshana form of the Lord and the Jaya form of Mahalakshmi, Vayu, who is the abode of knowledge and strength was born as a son; This Vayu is the designated first born ‘Virincha’ in the next Kalpa; Therefore there is none superior to him.

सूत्रं स वायुः पुरुषो विरिञ्चः प्रद्युम्नतश्चाथ कृतौ स्त्रियौ द्वे ।
प्रजज्ञतुर्यमल्. ए तत्र पूर्वा प्रधानसञ्ज्ञा प्रकृतिर्जनित्री । ३.११ ।

11 That Vayu is ‘Sutra’; Virincha is ‘Purusha’; Then, through the ‘Kruti’ form of Lakshmi, the Pradyumna form of the Lord created female twins; The first amongst them is known as ‘Pradhana’; This mother of Shiva and others came to be known as ‘Prakruti’.

श्रद्धा द्वितीयाऽथ तयोश्च योगो बभूव पुं सैव च सूत्रनाम्ना ।
हरेर्नियोगादथ सम्प्रसूतौ शेषः सुपर्णण्स्च तयोः सहैव । ३.१२ ।
शेषस्तयोरेव हि जीवनामा कालात्मकः सोऽथ सुपर्ण आसीत् ।
तौ वाहनं शयनं चैव विष्णोः काला जयाद्याण्स्च तत प्रसूताः । ३.१३ ।

12, 13 ‘Shraddha’ is the second one; The two of them got together with Purusha (Brahma) and Sutra (Vayu) respectively; From these two, with the orders of Lord Sri Hari, Shesha and Suparna (Garuda) were born; Shesha is also known as ‘Jiva’; Garuda became the controller of Time; The two of them became the vehicle and rest (bed) of Lord Vishnu; From the two of them (respectively), the attendants of Lord Vishnu by the name of Kala (and others) and Jaya-Vijaya (and others) were born.

काला जयाद्या अपि विष्णुपार्षदा यस्मादण्डात्परतः सम्प्रसूताः ।
नीचाः सुरेभ्यस्तत एव तेऽखिला विष्वक्सेनो वायुजः खेन तुल्यः । ३.१४ ।

14 ‘Kala’ and ‘Jaya’ and others who are the presiding dieties of time are indeed the attendants of Lord Vishnu; All of them are created prior to the creation of the Universe, outside of the Universe creation process; Hence they are lesser than the devatas in hierarchy; Amongst these attendants, Vishvaksena is the son of Vayu and equal to Ganesha.

व्यूहात्तृतीयात्पुनरेव विष्णोर्देवां श्चतुर्वर्णगतान् समस्तान् ।
सङ्गृह्य बीजात्मतयाऽनिरुद्धो न्यधत्त शान्त्यां त्रिगुणात्मिकायाम् । ३.१५ ।

15 The Aniruddha form of the Lord took all the devatas, from all four Varnas, from the Pradyumna form of Himself and seeded them in Shanti (Lakshmi) who is the presiding diety of the three Gunas.

ततो महत्तत्त्वतनुर्विरिञ्चः स्थूलात्मनैवाजनि वाक्च देवी ।
तस्यामहङ्कारतनुं स रुद्रं ससर्ज बुद्धिं च तदर्द्धदेहाम् । ३.१६ ।

16 Then, from the form of Shanti devi, the presiding diety of Mahat tattva, ‘Virinchi’ and the presiding diety of speech, ‘Saraswati’, were born in their gross (material) form; Virinchi, in Sarasvati, created the presiding diety of Ahamkara tattva ‘Rudra’ and his half-bodied presiding diety of intellect ‘Uma’.

बुद्ध्यामुमायां स शिवस्त्रिरूपो मनश्च वैकारिकदेवसङ्घान् ।
दशेन्द्रियाण्येव च तैजसानि क्रमेण खादीन् विषयैश्च सार्द्धम् । ३.१७ ।

17 The three formed Shiva, along with Uma, the presiding diety of intellect created the presiding dieties of the mind and the ten sensory organs from the Vaikarika Ahamkara tattva; From the Taijasa Ahamkara tattva, he created the ten sense organs and from the Tamasa Ahamkara, he created the five Bhutas (space, air, water, fire and earth) and the five matras associated with them (sound, touch, taste, sight and smell).

पुं सः प्रकृत्यां च पुनर्विरिञ्चाच्छिवोऽथ तस्मादखिलाः सुरेशाः ।
जाताः सशक्राः पुनरेव सूत्राच्छ्रद्धा सुतानाप सुरप्रवीरान् ।
शेषं शिवं चेन्द्रमथेन्द्रतश्च सर्वे सुरा यज्ञगणाण्स्च जाताः । ३.१८ ।

18 The ‘purusha’ form of Virincha, along with the ‘prakruti’ form of Sarasvati, gave birth to Shiva; From Shiva, Indra and the other devatas were born; Then, the ‘Shraddha’ form of Bharati, along with the ‘Sutra’ form of Vayu, obtained the great devatas Sesha, Shiva and Indra as sons. Thereafter, from Indra, all the other devatas and the group who are the presiding dieties of Yajnas were born.

पुनश्च माया त्रिविधा बभूव सत्त्वादिरूपैरथ वासुदेवात् ।
सत्त्वात्मिकायां स बभूव तस्मात्स विष्णुनामैव निरन्तरोऽपि ।
रजस्तनौ चैव विरिञ्च आसीत्तमस्तनौ शर्व इति त्रयोऽस्मात् । ३.१९ ।

19 Then again, the ‘Mayaa’ form of Mahalakshmi took the three forms of ‘Sri’, ‘Bhu’ and ‘Durga’ which are the controller dieties of Satva, Rajas and Tamas Gunas; In Sri, Vasudeva form of the Lord took avatara as ‘Vishnu’; With the Bhu form of Lakshmi which is the diety of Rajas, He took avatara as ‘Virincha’; And in the Durga form which is the diety of Tamas, He took avatara as ‘Sharva’ (Shiva); Thus, the three forms which came about from Him are not different from Him.

एते हि देवाः पुनरण्डसृष्टावशक्नुवन्तो हरिमेत्य तुष्टुवुः ।
त्वं नो जगच्चित्रविचित्रसर्गनिस्सीमशक्तिः कुरु सन्निकेतम् । ३.२० ।

20 All these devatas, who were incapable of creation, approached Lord Hari and praised Him – “You who possess limitless capability in creating an amazing Universe please grant us a proper place”

इति स्तुतस्तैः पुरुषोत्तमोऽसौ स विष्णुनामा ण्स्रियमाप सृष्टये ।
सुषाव सैवाण्डमधोक्षजस्य शुष्मं हिरण्यात्मकमम्बुमध्ये । ३.२१ ।

21 Lord Purushottama, after being praised thus, accepted Mahalakshmi in order to create the Universe; That Sri Devi accepted the golden semen of the Lord Adhokshaja and gave birth in the middle of water.

तस्मिन् प्रविष्टा हरिणैव सार्द्धं सर्वे सुरास्तस्य बभूव नाभेः ।
लोकात्मकं पद्मममुष्य मध्ये पुनर्विरिञ्चोऽजनि सद्गुणात्मा । ३.२२ ।

22 All the devatas, along with Sri Hari Himself, then entered the Universe; From the navel of the Lord, a Lotus which was the base of the Universe came about; In the middle of that, the four-headed Brahma who is the form of noble attributes was born again.

तस्मात्पुनः सर्वसुराः प्रसूतास्ते जानमाना अपि निर्णयाय ।
निस्सृत्य कायादुत पद्मयोनेः सम्प्राविशन् क्रमशो मारुतान्ताः । ३.२३ ।

23 From Lord Brahma, all the devatas were once again born; Even though all of them knew of (the superiority of) Vayu, in order to establish the truth in the Universe, all of them came out from the body of Brahma who came about from the Lotus; They then entered it again.

पपात वायोर्गमनाच्छरीरं तस्यैव चाऽवेशत उत्थितं पुनः ।
तस्मात्स एको विबुधप्रधान इत्याण्स्रिता देवगणास्तमेव ।
हरेर्विरिञ्चस्य च मध्यसं स्थितेस्तदन्यदेवाधिपतिः स मारुतः । ३.२४ ।

24 As soon as Vayu left, the body fell down; As soon as he entered it, it got up again; Therefore, Lord Vayu alone is the best amongst all devatas; Therefore, the entire group of devatas are always under the resort of Vayu; Sri Hari and Brahma were inactive (in order to establish supremacy of Vayu); Therefore, apart from the two of them, Lord Vayu is the controller of all the other devatas.

ततो विरिञ्चो भुवनानि सप्त ससप्तकान्याण्सु चकार सोऽब्जात् ।
तस्माच्च देवा ऋषयः पुनश्च वैकारिकाद्याः सशिवा बभूवुः । ३.२५ ।

25 After that, Brahma created the fourteen worlds without any effort; And then from Brahma, Shiva and the Vaikarika devatas and Rishis were born.

अग्रे शिवोऽहम्भव एव बुद्धेरुमा मनोजौ सह शक्रकामौ ।
गुरुर्मनुर्दक्ष उतानिरुद्धः सहैव पश्चान्मनसः प्रसूताः । ३.२६ ।
चक्षुः श्रुतिभ्यां स्पर्शात्सहैव रविः शशी धर्म इमे प्रसूताः ।
जिह्वाभवो वारिपतिर्नसोश्च नासत्यदस्रौ क्रमशः प्रसूताः । ३.२७ ।

26, 27 From ‘Ahankara’ came Shiva first; Then came ‘Uma’ from ‘Buddhi’ and then Indra and Kama came together; Then, from the mind, Bruhaspati, Manu, Daksha, Aniruddha along with Shachi Devi came about; From the eyes and ears and from the skin came Surya, Chandra and Yama; Varuna was born from the tongue; From the nostrils came Nasatya and Dasra in order.

ततः सनाद्याण्स्च मरीचिमुख्या देवाण्स्च सर्वे क्रमशः प्रसूताः ।
ततोऽसुराद्या ऋषयो मनुष्या जगद्विचित्रं च विरिञ्चतोऽभूत् । ३.२८ ।

28 After that, Sanaka and the other three and Marichi and the other devatas, and other animals were born; After that, Asuras and other Rakshasas, Rishis and Humans were born; From Brahma, thereafter, this unique and special world was also created.

उक्तक्रमात्पूर्वभवस्तु यो यः श्रेष्ठः स स ह्यासुरकानृते च ।
पूर्वस्तु पश्चात्पुनरेव जातो नाण्स्रेष्ठतामेति कथञ्चिदस्य ।


29 In this order of creation, except Asuras, the one who is born first is better than the one born later; In the subsequent recreation cycles, if the first born is born later, even then he will not be lesser than the (now) first born in any way.

गुणास्तु कालात्पितृमातृदोषात्स्वकर्मतो वाऽभिभवं प्रयान्ति । ३.२९ ।
लयो भवेद्व्युत्क्रमतो हि तेषां ततो हरिः प्रल्. अये श्रीसहायः ।

30 The attributes, by virtue of the impact of time, the defects of father and mother or because of prarabdha karma will go down; The ones born in this way will undergo destruction cyclically; During pralaya, Lord Hari remains along with Mahalakshmi.

शेतेनिजानन्दममन्दसान्द्रसन्दोहमेकोऽनुभवन्ननन्तः । ३.३० ।
अनन्तशीर्षास्यकरोरुपादः सोऽनन्तमूर्तिः स्वगुणाननन्तान् ।
अनन्तशक्तिः परिपूर्णभोगो भुञ्जन्नजस्रं निजरूप आस्ते । ३.३१ ।

31 The Lord, during Pralaya, along with Sri, will be sleeping experiencing complete, unlimited, whole and natural bliss. He will have infinite heads, faces, hands, thighs and feet; With infinite forms, infinite strength and unlimited joy, the Lord will remain in His original form experiencing bliss, knowledge and the other infinite attributes continuously.

एवं पुनः सृजते सर्वमेतदनाद्यनन्तो हि जगत्प्रवाहः ।
नित्याण्स्च जीवाः प्रकृतिश्च नित्या कालश्च नित्यः किमु देवदेवः । ३.३२ ।

32 Lord Hari in this way recreates the entire Universe; In this way, the flow of this Universe is without a beginning or an end; The souls are also eternal; Nature is eternal too; Time, also, is eternal; Need it be said explicitly that the Lord of the Lords is also eternal?

यथा समुद्रात्सरितः प्रजाताः पुनस्तमेव प्रविशन्ति शश्वत् ।
एवं हरेर्नित्यजगत्प्रवाहस्तमेव चासौ प्रविशत्यजस्रम् । ३.३३ ।

33 Just like the way rivers, that originate from the ocean, go and join the ocean again, similarly, this eternal and real flow of the Universe gets created by Lord Hari and then always joins Him again.

एवं विदुर्ये परमामनन्तामजस्य शक्तिं पुरुषोत्तमस्य ।
तस्य प्रसादादथ दग्धदोषास्तमाप्नुवन्त्याण्सु परं सुरेशम् । ३.३४ ।

34 In this way, those who understand the special, infinite and eternal capabilities of Lord Purushottama will have all their defects burnt away due to His grace; They will also reach Him, who is the Lord of all devatas and is full of attributes, very quickly.

देवानिमान्मुक्तसमस्तदोषान् स्वसन्निधाने विनिवेश्य देवः ।
पुनस्तदन्यानधिकारयोग्यां स्तत्तद्गणानेव पदे नियुङ्क्ते । ३.३५ ।

35 Lord Hari will retain in His abode those devatas who have liberated from all their defects and appoint similar devatas with equal yogyata and from the same hierarchical group, in the place of the former(s).

पुनश्च मारीचत एव देवा जाता आदित्यामसुराण्स्च दित्याम् ।
गावो मृगाः पक्ष्युरगादिसत्त्वा दाक्षायणीष्वेव समस्तशोऽपि । ३.३६ ।

36 From Sage Kashyapa Devatas were born again through Aditi and Asuras were born from Diti; Cows, animals, birds, snakes and all other creatures too were born (from Kashyapa) through the daughters of Daksha.

ततः स मग्नामलयो लयोदधौ महीं विलोक्याऽशु हरिर्वराहः ।
भूत्वा विरिञ्चार्थ इमां सशैलामुद्धृत्य वारामुपरि न्यधात्स्थिरम् । ३.३७ ।

37 Then, Lord Hari, who never undergoes an end, having seen the earth submerged in the ocean of pralaya, quickly took the avatara of Varaha and for the sake of Brahma lifted the mountain filled earth from the ocean and stabilized it on the surface.

अथाब्जनाभप्रतिहारपालौ शापात्त्रिशो भूमितल्. एऽभिजातौ ।
दित्यां हिरण्यावथ राक्षसौ च पैतृष्वसेयौ च हरेः परस्तात् । ३.३८ ।

38 After that, the doorkeepers of Lord Hari (Jaya-Vijaya) were born thrice on earth due to a curse; In Diti, they were first born as Hiranyakashipu-Hiranyaksha; Then they were born as two Rakshasas (Ravana-Kumbhakarna); Then they took avatara as the nephews of Lord Hari (Krishna avatara – as Shishupala-Dantavakra).

हतो हिरण्याक्ष उदारविक्रमो दितेः सुतो योऽवरजः सुरार्थे ।
धात्राऽर्थितेनैव वराहरूपिणा धरोद्धृतौ पूर्वहतोऽब्जजोद्भवः । ३.३९ ।

39 Among the two sons of Diti, the younger one Hiranyaksha was killed by Lord Hari due to the prayers of Brahma who did so for the sake of the devatas; During the incident of the earth being lifted from the ocean, the Hiranyaksha who was first killed was born from Brahma.

अथो विधातुर्मुखतो विनिः सृतान् वेदान् हयास्यो जगृहेऽसुरेन्द्रः ।
निहत्य तं मत्स्यवपुर्जुगोप मनुं मुनीं स्तां श्च ददौ विधातुः । ३.४० ।

40 After that, a powerful asura named Hayagriva stole the Vedas that emanated from the face of Brahma; Lord Hari, in the form of the Matsya avatara, destroyed the asura and protected Vaivasvata Manu and the Rishis during the Manvantara Pralaya; He returned the stolen Vedas back to Brahma.

Advertisement

One thought on “Mahabharata Tatparya Nirnaya: Chapter 3: Part 1

 1. Dear Sir,
  Quote
  The first amongst them is known as ‘Pradhana’; This mother of Shiva and others came to be known as ‘Prakruti’.
  Virinchi, in Sarasvati, created the presiding diety of Ahamkara tattva ‘Rudra’ and his half-bodied presiding diety of intellect ‘Uma’.
  He took avatara as ‘Virincha’; And in the Durga form which is the diety of Tamas, He took avatara as ‘Sharva’ (Shiva);
  Unquote
  Who is the mother / father of shiva / rudra ? Is Sharva and shiva / rudra are same? confusing . Please reply
  badrinath

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s